Get Adobe Flash player

ŚWIETLICA SZKOLNA- od poniedziałku do piątku godz. 7.00-16.30

1.Celem działalności świetlicy jest:

  • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

2.Do zadań świetlicy należy:

  • zapewnienie uczniom  dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
  • wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania czasu wolnego
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
  • zapewnienie warunków do odrabiania lekcji, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie  indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
  • organizowane gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny

3. Założenia organizacyjne

  • ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas I-III gimnazjum
  • opieką wychowawczą zostają objęci uczniowie, skierowani do świetlicy przez dyrektora

z powodu nieobecności nauczyciela

  • świetlica dysponuje dwoma salami, które służą do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych.

 

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:40-14:25 zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy szkolnej