Get Adobe Flash player

CELE DORADCY ZAWODOWEGO

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŻNINIE

 

 

 •  Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i  możliwościami.
  • Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja

             zawodowa).

 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
 •  Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 •  Kształtowanie szacunku do pracy.
 •  Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

 

 

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W ŻNINIE

 

 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł

              dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół.

 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom.
 •  Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomy planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach  psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy.
 •  Współpraca z instytucjami wspierającymi ( Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, wojewódzka komenda OHP, zakłady doskonalenia zawodowego itp.).
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
 •  Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku kształcenia czy zawodu.