Get Adobe Flash player

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

I. Aktywacja konta.

  1. Chcąc aktywować konto w dzienniku, należy wcześniej podać wychowawcy klasy dziecka swój adres e-mail (dla ucznia jak i dla rodziców). Po wprowadzeniu adresu do bazy danych w dzienniku można przystąpić do aktywowania konta i to zarówno na koncie ucznia jak i rodziców.
    Bez podania adresu e-mail wychowawcy aktywacja konta jest niemożliwa!
  2. Wpisujemy lub klikamy na link: http://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaznin
  3. Klikamy na napis ZALOGUJ SIĘ.

 

II. Klikamy na napis PRZYWRACANIE DOSTĘPU.


 

III. W polu e-mail wpisz swój adres e-mail.
IV. W polu autoryzacja operacji wpisz tekst z obu okienek i kliknij na napis WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

 

V. Odbierz pocztę i kliknij na link z Vulcana.

VI. W liście kliknij na link do aktywacji konta.

VII. Wpisujemy nowe hasło dwa razy to samo i klikamy na napis USTAW HASŁO.  

UWAGA! Hasło powinno zawierać dużą literę i składać się z 8 elementów.

 

Proszę zapisać hasło dostępu do dziennika.
W przypadku problemów z logowaniem należy powtórzyć całą procedurę aktywacji konta od pkt. 1.

VIII. Ponownie wpisz adres http://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaznin i w polu e-mail wpisz swój adres e-mail i hasło, które zostało utworzone w pkt. VII.

1. Wpisujemy swój adres email.

2. Wpisujemy swoje hasło.

3. Klikamy na przycisk Zaloguj się.

 

OPIS ZAKŁADKI INFORMACJE O UCZNIU

 

Po zalogowaniu mamy podgląd na następujące elementy w dzienniku.

Po kliknięciu na napis OCENY mamy podgląd na wszystkie oceny wpisane przez nauczycieli.

 

Jeżeli przytrzymamy kursor myszki nad wybraną oceną wyświetli się następująca informacja.

 

Poniżej przedstawiamy elementy opisujące ocenę:

 

Kod: skrót za jaka formę pracy jest dana ocena.

Nazwa

Kod

Aktywność

A

Kartkówka

K

Sprawdzian z działu

SzD

Zadanie domowe

ZD

Praca klasowa

PK

Test z działu

TD

Odpowiedź

ODP

Praca na lekcji

PNL

Zeszyt

Z

Recytacja

R

Karta pracy

KP

Sprawdzian z trzech lekcji

S3I

Trudne zadania z matematyki

TZM

Wypracowania j. polski

WJP

Ćwiczenia praktyczne

CP

Poprawa pracy klasowej ( testu, spr.)

POP

Doświadczenia

D

Projekt

P

Test sprawności fizycznej

TSF

Przygotowanie do zajęć wf

PdzWF

Dyktando

DYK

Test

TEST

 

 

Waga ocen:

Waga

Forma kontroli

 

5

 Praca klasowa

Sprawdzian ( test ) z działu

Sprawdzian w formie kart pracy

Śródroczna ocena z zajęć edukacyjnych

4

Projekt

Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji

Testy sprawnościowe (wf)

Sprawdzian z mapy

 

 

3

Trudne zadania z matematyki

Wypracowania z języka polskiego (dłuższe formy wypowiedzi)

Ćwiczenia praktyczne

Przygotowanie do zajęć wf

 

 

2

 Kartkówka z ostatniej lekcji

Odpowiedź ustna

Praca na lekcji

Zeszyt przedmiotowy

Aktywność ucznia

Opracowanie i prowadzenie doświadczeń

Recytacja wiersza na języku polskim

1

Zadania domowe

 

Opis: Za co otrzymał ocenę uczeń.

Data: Kiedy ocena została wpisana.

Nauczyciel: Nazwisko i imię nauczyciela, który wpisał ocenę.

Gdy klikniemy na napis Frekwencja mamy podgląd na obecności danego ucznia.

Po kliknięciu na napis Uwagi i osiągnięcia mamy podgląd na uwagi wpisane przez nauczycieli oraz na informacje o sukcesach w różnego rodzaju konkursach.

Napis Dane ucznia zawiera dane osobowe ucznia oraz rodziców/opiekunów dziecka

.

Zakładka Organizacja zajęć. Umożliwia nam zapoznanie się z następującymi informacjami.

Napis Plan lekcji. Mamy możliwość zapoznania się z planem dziecka.

 

 Napis Lekcje zrealizowane pozwala zapoznać się z tematami zrealizowanymi w danym okresie z wybranego przedmiotu.

 

Napis Szkoła i nauczyciele umożliwia zapoznanie z informacjami o dyrekcji szkoły i nauczycielami.

 Napis Terminarz sprawdzianów daje nam możliwość zapoznania się z planowanymi sprawdzianami w klasie na różnych przedmiotach.

Napis Zadania domowe daje nam możliwość zapoznania się z planowanymi zadaniami domowymi w klasie z różnych przedmiotów.

 Życzymy przyjemnej pracy.